Verkoopovereenkomst

Artikel 1: Tenzij andere voorwaarden tussen de partijen werden overeengekomen, gelden de hierna volgende bepalingen bij het sluiten van overeenkomsten met Creative Media bvba, hierna genoemd Coverr.be.

Artikel 2: Door ondertekening van de overeenkomst verbindt de opdrachtgever zich definitief; de bestelling kan niet meer geannuleerd worden, tenzij via schriftelijke aanvaarding door Coverr.be voor zover ze bij aangetekend schrijven is gebeurd. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Coverr.be het recht geniet, in geval huidige of vroegere bestellingen niet betaald zijn op de overeengekomen vervaldag, de bestelling niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht op schadevergoeding voor niet-naleving door de opdrachtgever van zijn verbintenissen.

Artikel 3: De advertenties en alle andere publicitaire uitingen verschijnen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten/content en afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, titels, logo’s, keuze en herkomst van beelden en andere vormen van illustraties. De opdrachtgever is persoonlijk verantwoordelijk ten opzichte van derden voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van publicitaire uiting(en) op Coverr.be. De klant zal de uitgever zonder enig voorbehoud vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid lastens de uitgever – in casu Coverr.be – met betrekking tot de gepubliceerde tekst, titels, logo’s, beeldmateriaal en illustraties, waaronder elke vordering die gebaseerd is op intellectuele rechten, persoonlijkheidsrechten of de wetgeving inzake handelspraktijken, evenals voor de gerechtskosten waartoe de uitgever zou worden veroordeeld.

Artikel 4: De publicaties gebeuren tegen de voorwaarden van het geldend advertentietarief op het ogenblik van de bestelling van de advertentie. De uitgever behoudt zich het recht voor om op het even welk moment dit tarief te aan te passen.

Artikel 5: De opdrachtgever stemt in met de geijkte advertentievormen zoals die door de Coverr.be werden bepaald en zoals gestipuleerd in de verschillende formules die op de website worden aangeboden. Over de inhoudelijke samenstelling kan enkel in wederzijds overleg onderhandeld en overlegd worden.

Artikel 6: Teksten en content die door Coverr.be worden samengesteld, worden enkel ter beschikking gesteld op Coverr.be. Het gebruik van alle door Coverr.be ontwikkelde materialen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Die rechten behoren toe aan Coverr.be en zijn niet overdraagbaar. Over hergebruik kan in onderling overleg een bijkomende overeenkomst worden gemaakt. Inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten kunnen leiden tot toeslagen. Indien de klant vragen heeft omtrent het geautoriseerd hergebruik, gelieve contact op te nemen met Coverr.be via info@coverr.be

Artikel 7: De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 10% evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 75 euro. De betaling van de factuur dient te gebeuren op het rekeningnummer behorend aan Creative Media bvba, eigenaar en uitgever van Coverr.be

Artikel 8: Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaatst met verzoek ze aan derden te factureren, is overeenkomstig artikel 1120 Burgerlijk Wetboek persoonlijk aansprakelijk voor de betaling, zelfs in het geval Coverr.be akkoord ging met de facturatiewijze.

Artikel 9: In geval van annulering of indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden wordt ten laste van de opdrachtgever, zal deze aan de uitgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 75% van de bestelde, maar nog niet gepubliceerde advertenties. De gepubliceerde advertenties dienen integraal te worden betaald.

Artikel 10: Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat iedere klacht van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de bestelling per aangetekend schrijven moet gebeuren op straffe van verval binnen een termijn van 8 dagen na publicatiedatum.

Artikel 11: In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de verkoopovereenkomst. In geval van geschil verwacht Coverr.be dat beide partijen alles in het werk stellen om in eerste instantie tot een minnelijke oplossing te komen.